Zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) dostarcza prostych wskazówek, które pomagają organizacjom usprawniać procesy w sposób uwzględniający kontekst, zapewniając solidne podstawy dla zwinności biznesowej. Czyni to poprzez pokazanie, jak powiązane są ze sobą różne działania, takie jak finanse, zarządzanie portfelem, dostarczanie rozwiązań (rozwój oprogramowania), operacje IT, architektura korporacyjna, zarządzanie dostawcami i wiele innych. DA przedstawia również, czego powinny dotyczyć te działania, jaki szereg wariantów ich realizacji jest możliwy oraz jakich kompromisów będzie wymagać korzystanie z każdego z nich.

Nasza podstawowa rada brzmi: zacznij od miejsca, w którym jesteś, rób to, co potrafisz najlepiej w danej sytuacji i zawsze staraj się doskonalić.

Zacznij w tym miejscu

Prawdziwa zwinność biznesowa nie bierze się ze stosowania struktur, ale z wolności. Disciplined Agile (DA) pomoże Ci poznać dostępne dla Ciebie opcje i wskaże Ci najlepsze możliwe kroki. DA jest zestawem narzędzi, który wykorzystuje setki praktyk agile, aby doprowadzić Cię do wyboru najlepszego sposobu pracy dla Twojego zespołu lub organizacji. Jako metoda zorientowana na cel, DA zapewnia solidne podstawy dla zwinności biznesowej, dzięki czemu ludzie, zespoły i organizacje mogą korzystać z prostych wskazówek w celu usprawnienia swoich procesów. Nasza podstawowa rada brzmi: zacznij od miejsca, w którym jesteś, rób to, co potrafisz najlepiej w danej sytuacji i zawsze staraj się  doskonalić. Skorzystaj z materiałów na niniejszej stronie, aby określić, gdzie jesteś dzisiaj i potraktuj to jako źródło informacji do wykorzystania DA w przyszłości.

Szybkie wprowadzenie do Disciplined Agile

Disciplined Agile (DA) to w dużej mierze zestaw narzędzi, a nie struktura czy ramy postępowania. DA koncentruje się na decyzjach, które należy wziąć pod uwagę, dostępnych opcjach i kompromisach z nimi związanymi.

W każdym zespole można skorzystać z praktyk DA do zidentyfikowania intencji i działań, które powinno się podjąć, aby można było dokonać najlepszych wyborów dostosowanych do kontekstu twojej sytuacji. W praktyce DA przenika przez cztery obszary:

 • Sposób myślenia. DA opiera się na fundamentach agile i lean w celu uwzględnienia realiów organizacji.
 • Ludzie. DA opisuje role, obowiązki i struktury zespołu.
 • Przepływ. DA przedstawia dynamiczne aspekty procesów za pomocą za pomocą dwóch diagramów: cyklu życia i przepływu pracy.
 • Praktyki. DA wyróżnia techniki, m.in. proste diagramy celów oraz wysokopoziomowe listy dostępnych praktyk, które pomagają zespołom dopasować swój proces i posunąć się do przodu.

Poznaj Disciplined Agile (DA) Mindset

Sposób myślenia Disciplined Agile został ujęty w formę, która łączy ze sobą zasady, obietnice oraz wytyczne – jak zostało to przedstawione na rysunku 1. Praktycy DA utożsamiają się z poniższymi zasadami – zatem zobowiązują się, że będą przyjmować sposób zachowania zgodny z nimi oraz będą przestrzegać poniższych wytycznych. Każdy aspekt dotyczący Disciplined Agile Mindset ma swój cel:

 • Zasady. Zasady stanowią filozoficzną podstawę dla osiągnięcia zwinności biznesowej. Opierają się zarówno na konceptach szczupłego zarządzania (lean) oraz ciągłego przepływu (flow).
 • Obietnice. Obietnice są kontraktami, które zawieramy z członkami naszego zespołu, naszymi interesariuszami oraz innymi osobami w naszej organizacji, z którymi wchodzimy w interakcję. Obietnice określają zbiór zdyscyplinowanych zachowań, które umożliwiają nam efektywną i profesjonalną współpracę.
 • Wytyczne. Poniższe wytyczne pomagają nam być bardziej efektywnymi w naszym sposobie pracy (WoW) oraz w ciągłym udoskonalaniu go.

Rys. 1.  Sposób myślenia Disciplined Agile 


Zakres Disciplined Agile

Zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) jest złożony z czterech poziomów. 

 • Założenia (ang. Foundation);
 • Disciplined DevOps;
 • Strumienie Wartości (ang. Value Streams);
 • Disciplined Agile Enterprise – DAE.

Zrozum cztery poziomy zestawu narzędzi Disciplined Agile

Zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Zestaw narzędzi Disciplined Agile 
Źródło: https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/da-toolkit-onion-chart.png?la=en&v=2672a848-6a1c-440a-95c4-2fba5e48621a


Założenia

Poziom założeń zestawu narzędzi DA obejmuje: zasady, obietnice i wytyczne dotyczące sposobu myślenia DA; podstawowe koncepcje zarówno agile, jak i lean; podstawowe pojęcia z podejść kaskadowych/tradycyjnych; role i struktury zespołu oraz podstawy wyboru własnego sposobu pracy (ang. Way of Working – WoW™).


Disciplined DevOps

DevOps to optymalizowanie działań związanych z tworzeniem oprogramowania i operacjami IT. Zazwyczaj przedstawiany jest w sposób, w jaki zobrazowano na rysunku 3. To świetny początek, który w Disciplined DevOps rozszerzono, aby przyjąć podejście środowiska korporacyjnego, integrując bezpieczeństwo (ang. Security) i zarządzanie danymi (ang. Data Management), tak aby zapewnić Twojej organizacji bardziej efektywne rezultaty. Zdajemy sobie również sprawę, że dla organizacji z setkami, a czasem tysiącami systemów uruchomionych w tzw. środowisku produkcyjnym, konieczne jest solidne działanie Obszaru Wsparcia (ang. Help Desk) i efektywne Zarządzanie Wydaniami (ang. Release Management). Przepływ pracy dla Disciplined DevOps jest przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 3. Klasyczny przepływ DevOps.
Źródło:https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/classic-devops-workflow2.png?v=53960459-23fe-4914-a1c5-ca508eb4 9c62&la=en

Rys. 4. Przepływ pracy Disciplined DevOps
Źródło: https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/disciplined-devops-workflow1.png?v=5de80d44-3513-45c0-81e6-dcffd9c0a353&la=en


Strumień Wartości

Poziom Strumienia Wartości oparty jest o FLEX, którego przepływ zilustrowano na Rysunku 5. FLEX to spoiwo wiążące różne strategie organizacyjne i wizualizujące strukturę efektywnego strumienia wartości. Nie wystarczy być innowacyjnym, należy zwiększać realizację wartości – ten poziom pokazuje, jak dokładnie to zrobić w środowisku, w którym się znajdujesz.

Rys. 5. Przepływ pracy DA Flex
Źródło: https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/flex-workflow1.png?la=en&v=dd35bb7c-b2cf-4738-9d24-d9ebbcda6fc4


Disciplined Agile Enterprise – DAE

Zdyscyplinowana zwinna organizacja jest w stanie wyczuwać i szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Czyni to poprzez kulturę organizacyjną i strukturę, która ułatwia wprowadzanie zmian w kontekście sytuacji, z którą ma do czynienia. Takie organizacje wymagają podejścia opartego na uczeniu się w głównym nurcie działalności biznesowej oraz leżących u jego podstaw procesów lean i agile w celu napędzania innowacji. Poziom DAE skupia się na pozostałych działaniach przedsiębiorstwa, które wspierają strumienie wartości Twojej organizacji.