W każdym zespole pojawiają się różnorodne problemy, które negatywnie oddziałują na dostarczanie końcowego produktu. W poniższym artykule przyjrzymy się trudnościom wynikającym z pracy Product Ownera i temu jak z pozoru banalne narzędzia DA pomagają je rozwiązać i obrócić w pozytywne działania.

Ważnym elementem, będącym podstawą do efektywnego rozwiązania problemów z pracą Product Ownera, jest stosowanie zestawu wytycznych zaprezentowanych w DA Mindset, a w szczególności skupienie się na:

✅ Zasadzie: Wybór jest dobry,

✅ Obietnicy: Proaktywna współpraca

✅ Wskazówce:  Tworzenie półautonomicznych, samoorganizujących się zespołów

Korzystanie z nich jest filarem do skutecznego posługiwania się zaprezentowanymi mechanizmami, narzędziami i rozwiązaniami.

PIERWSZY KROK

Kiedy Lider zespołu dostrzega znaki ostrzegawcze związane z pracą zespołu, powinien jak najszybciej zorganizować spotkanie. Pracownicy powinni mieć szansę na przedstawienie swoich obaw, opinii aby następnie wspólnie opracować plan działania. 

Kroki, które pozwolą na efektywne zarządzanie problemem:

1.       Wspólne ustalenie wyzwań/problemów

2.      Analiza przyczyny

3.      Identyfikacja największego problemu

4.      Spojrzenie na problem z innej perspektywy

5.      Wspólne opracowanie rozwiązania problemu

6.      Zidentyfikowanie ulepszeń

Poniżej zostaną przedstawione elementy i narzędzia, na które należy zwrócić uwagę, 

UPORZĄDKOWANIE PROBLEMÓW

W nie każdym zespole, na pierwszy rzut oka, widać, że problemy są spowodowane przez działania Product Ownera, dlatego tak ważne jest wspólne omówienie trudności i zidentyfikowanie ich przyczyny.

Problemy związane z rolą Product Ownera z jakimi najczęściej spotykają się zespoły:

? Brak dostępności, niepojawianie się na spotkaniach, brak komunikacji

? Ciągłe zmienianie priorytetów w trakcie trwającego sprintu

? Nieumiejętność ustalania priorytetów

? Nieumiejętność mówienia „nie” klientowi i zezwalanie na rozrastanie się zakresu backlogu

? Niejasne wymagania przed rozpoczęciem sprintu

? Brak chęci rozwoju ze Scrum Masterem

? Brak ustaleń dot. kryteriów akceptacji każdego z dostarczonych elementów

Jak widać powyżej, problemy te dotyczą różnych aspektów. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku zebrania wielu negatywnych opinii, z których każda wydaje się istotna, jest ich pogrupowanie. Pozwoli to na ustalenie priorytetów i podjęcie decyzji dot. dalszych działań.

Przykładowymi kategoriami mogą być m.in. relacja z klientem, przywództwo, rola w projekcie, jakość wykonywanej pracy, podejmowane praktyki, braki w działaniu, priorytetyzacja, sposób działania.

Należy zaznaczyć, że występowanie różnorodnych problemów nie oznacza, że rola Product Ownera jest zła i niepotrzebna w projekcie. Trudności mogą wynikać z systemu, w którym pracuje zespół, czy też z podejścia osoby będącej na tym stanowisku.

IDENTYFIKACJA TRUDNOŚCI I CO DALEJ?

Jak w takim razie efektywnie przeanalizować problem, wybrać ten najważniejszy i wypracować drogę do jego rozwiązania? Z pomocą przychodzi Disciplined Agile.

Opracowane i stale uaktualniane narzędzia, zasady, wskazówki i obietnice DA uwydatniają zasadę, że dawanie wyboru jest czymś dobrym. Wiąże się to z tym, że to zespół, jako całość, musi wymyślić sposób rozwiązania problemu. Przekazanie autonomii daje poczucie posiadania kontroli, motywuje do pracy i przyczynia się do opracowania innowacyjnych rozwiązań.  DA podkreśla, że ludziom nie należy mówić jak mają postępować w zwinnym środowisku, tylko dać im przestrzeń na bycie zwinnym i danie swobody podejmowania decyzji.

Powyższe założenia mogą być swego rodzaju wyzwaniem dla lidera zespołu. Osoby na wskazanym stanowisku, ze względu na doświadczenie, mogą być w stanie szybciej wyodrębnić najważniejsze problemy i opracować ich rozwiązania. Jednak chcąc działać zwinnie, lider powinien pozwolić swoim pracownikom na wspólne omówienie zagadnienia i dać im swobodę podjęcia decyzji. Podczas burzy mózgu, lider, powinien moderować spotkanie oraz prowadzić rozmowę na właściwe tory.

RÓŻNE ŚCIEŻKI ROZWIĄZAŃ

Kiedy mamy wyodrębnione problemy, została podjęta decyzja o działaniu zespołowym i ustalono ramy postępowania, czas zapoznać się z narzędziami, które pomogą rozwiązać powstałe komplikacje.

Disciplined Agile Mindset jest filarem, którego przeanalizowanie i zastosowanie wybranych elementów na początkowym etapie może pomóc rozwiązać istniejące wyzwania, związane z rolą Product Ownera.

Kolejnym w elementów, z którym należy się zapoznać jest przepływ pracy DevOps (ang. Disciplined DevOps), który proponuje liczne rozwiązania, znajdujące zastosowanie w usprawnieniu rozwoju rozwiązań i działań operacyjnych IT. Spośród nich szczególnie ważne jest Disciplined Agile Delivery (DAD), w którym można znaleźć ponad 800 sposobów na to jak stosować zasady, wskazówki i obietnice DA skupiając się jednocześnie na ludziach i ich rozwoju.  

Podczas stawiania czoła szeroko rozumianym wyzwaniom  z pracą z Product Ownerem warto wziąć pod uwagę Cele procesu DAD (ang. DAD Process Goals). Do każdego z wyodrębnionych problemów powinniśmy dopasować konkretny cel procesu.  Dzięki temu zweryfikujemy,  czy dany problem zagraża w osiągnięciu naszego celu.

DA opracowało wiele narzędzi i ścieżek, które mogą ułatwić powyższy proces, a struktury i metody czerpią z różnorodnych frameworków, tj. scrum xp, kanban. Dzięki temu każdy zespół znajdzie rozwiązanie pasujące do obecnych potrzeb.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

Wyobraźmy sobie, że zespół zdecydował, że największym problemem w pracy z Product Ownerem jest wzajemny brak/niski poziom zaufania, co prowadzi m.in. do ciągłej kontroli, braku innowacyjnych rozwiązań, czy też niepewności związanej z ciągłymi zmianami.

Podczas wspólnego spotkania zostało uzgodnione, że problem ten najlepiej wpasowuje się w ramy celu procesu jakim jest „rozwój wspólnej wizji”. Zespół w takim przypadku może skorzystać z opracowanego przez DA diagramu (Grafika 1), który w szczegółowy sposób wskazuje kwestie wymagające omówienia

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Grafika 1 Rozwinięcie wspólnej wizji – Cele procesu DAD (ang. DAD Process Goals)

W pierwszym etapie należy zatrzymać się przy wyodrębnionych punktach decyzyjnych. Są to elementy pozwalające ustalić drogę do opracowania wspólnej wizji  i sposób jej komunikacji.  Należy podjąć decyzje dotyczące:

  • Strategii
  • Wizji
  • Zakresu szczegółowości
  • Porozumienia
  • Formalizacji
  • Sposób komunikowania wizji

Do każdego z wymienionych punktów zostały opracowane różnorodne opcje. Te pogrubione, według doświadczonej społeczności DA, są elementami najbardziej efektywnym, najczęściej pozytywnie wpływającymi na dany cel. Strzałki wskazują kolejność opcji – od najmniej do najbardziej efektywnej.

Tak szczegółowe opracowanie pozwala zespołom na zapoznanie się w wieloma różnymi kierunkami i wybranie tego, który na początku nie wydawał się dobrym pomysłem.

ZAKOŃCZENIE

Ostatnim etapem jest wdrożenie opracowanych działań i obserwowanie, czy podjęte kroki pozytywnie wpływają na sytuację w zespole.

Zaprezentowane zarządzanie i ramy postępowania są powszechnie znane wszystkim entuzjastom Disciplined Agile. Jednak nieczęsto mówi się o nich w kontekście wykorzystania do rozwiązania wyzwań i trudności stojących na drodze w pracy z Product Ownerem.

Po raz kolejny udowadnia to, że Disciplined Agile tworzy uniwersalne narzędzia, które można różnorako wykorzystać, w zależności od kontekstu sytuacji.

Źródła:

Little Disciplined Agile Fixes for Big Product Owner Challenges

Grafika główna

Grafika 1

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder