Jednym z elementów kluczowych przy planowaniu jest szacowanie. Ten etap planowania często nie wywołuje entuzjazmu u zaangażowanych osób. Zakładanie, ile czasu zajmie nam realizacja jakiegoś elementu, a często nawet zobowiązanie się do wykonania jakiejś pracy w danym okresie czasu jest stresogenne. Sam obowiązek wyceny, a nawet sam proces jej określania wywołuje niechęć do poczynienia jakiegokolwiek zobowiązania, co do ustalonej wyceny, a nawet zaangażowania się w sam proces jej uzyskania.

Na poprawność szacunków mają wpływ, m.in. złożoność tematu, możliwe kolejki powstałe na skutek konieczności wykonania innych zależnych etapów zadań, dostępność kluczowych osób w odpowiednim czasie, ryzyka, posiadane wiedza i doświadczenie itp., a w przypadku projektów IT dodatkowo dług techniczny kodu i to, jak wpłynie on na pracę. W każdym jednak przypadku kluczowy wpływ ma brak jasności wymagań, szczególnie jeśli wymagania typu „najpierw przetestujmy rozwiązanie” (ang. test-first) nie są stosowane.

W podejściu zwinnym projekty i zespoły rezygnują z metody estymowania w jednostce czasu. Biorąc pod uwagę ilość niewiadomych łatwiej jest skorzystać z techniki szacowania relatywnego np. przy użyciu tzw. wyceny koszulkowej lub story pointów. Mimo zastosowania którejkolwiek z technik szacowanie wciąż pozostaje wyzwaniem dla każdego projektu i zespołu. 

? Istnieje wiele technik wspierających proces estymacji np. przy użyciu story pointów dość popularny jest tzw. Team Estimation. 

Team Estimation 

Metoda Szacowania Zespołowego (ang. Team Estimation) również bazuje na szacowaniu relatywnym. Przypomnijmy, na czym polega relatywizm w tym kontekście.

Istnieje założenie, że łatwiej jest dokonywać oszacowania w oparciu o wartość relatywną w stosunku do innego oszacowania. 

? Innymi słowy, łatwiej i dokładniej jest powiedzieć, że realizacja „wymagania biznesowego A wymaga dwa razy więcej wysiłku niż wymagania B”, niż szacować wymagania A i B osobno. Prostym sposobem na relatywne szacowanie jest gra o nazwie Szacowanie Zespołowe stworzona przez Steve’a Bockmana.

Określono, że warto oceniać wymagania biznesowe, np. historyjki użytkownika na podstawie ich względnej złożoności. Bardziej złożone historyjki są po prostu bardziej wymagające.   

Kluczowe kroki

1️⃣ Istnieje przygotowany zestaw wymagań biznesowych do wyceny, np. w postaci karty lub jej wirtualnego odpowiednika.

2️⃣ Zespół ustala, po której stronie będą umieszczane wymagania najprostsze, a po której te bardziej złożone (od skrajnego lewa do skrajnego prawa).

3️⃣ Pobiera się ze stosu pierwszą kartę z wymaganiem i umieszcza się ją na środku, zostawiając odpowiednio dużo miejsca po lewej i prawej stronie (dla kolejnych kart).

No alt text provided for this image

4️⃣ Kolejna osoba pobiera następną kartę ze stosu i umieszcza ją na planszy odpowiednio:

◼ bliżej lewej strony – jeśli np. zespół wybrał, że lewa strona to wymagania mniej złożone 

◼ bliżej prawej strony – jeśli np. zespół wybrał, że prawa strona to wymagania bardziej złożone

◼ bliżej lub poniżej środkowej karty, jeśli skomplikowanie jest podobne do pierwszej karty wraz z komentarzem odnośnie podjętej decyzji.

No alt text provided for this image

5️⃣ Kolejna osoba ma dwie opcje: koryguje miejsce dla wcześniejszej karty, lub jeśli zgadza się z jej umiejscowieniem wykonuje krok 4 dla następnej karty.

No alt text provided for this image

6️⃣ Każda kolejna osoba wykonuje krok 5, aż do momentu umiejscowienia wszystkich omawianych wymagań ze stosu. W trakcie pobierania kart uczestnicy mogą dyskutować na temat ich ułożenia.

No alt text provided for this image

7️⃣ Następnie zespół dokonuje podsumowania, co do powstałych grup.

No alt text provided for this image

8️⃣ Kolejnym krokiem jest przypisanie wartości np. w Story Point.

9️⃣ Ostatnim krokiem jest wspólne podjęcie decyzji odnośnie aktualnego oszacowania, ewentualne dokonanie w nim korekt, aby uzyskać zgodność zespołu. 

?Zalety estymacji relatywnej i szacowania zespołowego

Efektywna technika, w szczególności, kiedy konieczna jest szybka estymacja przy jednoczesnym zaangażowaniu całego zespołu – bez wchodzenia w detale wymagań.

Jedną z zalet Team Estimation jest to, że szacowanie zespołu jest prawdziwie relatywne. 

Członkowie zespołu mogą wybrać swój punkt odniesienia dla estymacji kolejnych wymagań.

Nie jest oczekiwane, aby natychmiast po zapoznaniu się z danym wymaganiem biznesowym dokonali wyceny, a jedynie porównania. ? Team Estimation daje jako możliwość wyłącznego oszacowania złożoności jednej historyjki w stosunku do drugiej (czyli relacji do siebie wzajemnie), w sytuacji gdy któryś z członków zespołu np. z powodu swojej wąskiej specjalizacji (np. testowanie) nie jest w stanie oszacować, jak złożona jest jakaś konkretna historyjka w całości. Team Estimation daje swobodę przedstawienia złożoności jedynie z jakiegoś punktu widzenia np. testerskiego.

Pamiętaj, że szacunki to tylko nasze najlepsze przypuszczenia co do wymaganego zakładanego wysiłku na podstawie naszych aktualnych informacji!

Rekomendowane źródła PMI:

? Ambler, S.W., Lines, M. (2020). Section 11: Plan the Release. Estimating Strategy. p. 166 W: Choose Your WoW! A Disciplined Agile Delivery Handbook for Optimizing Your Way of Working. USA: PMI.

Team Estimation

Dodatkowe źródła:

Estimation

How To Use Estimates

When Why And How To Estimate

Kategorie: Artykuły

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder